BEHÖVER HJÄLP? +46 812 410 605
Vi är öppna och levererar över hela världen!
ÄVEN MÖJLIGT ATT BESTÄLLA VIA E-MAIL info@saunainter.se


1. Den minsta beställningssumman är 5 euro, men det finns dock ingen gräns för det högsta beloppet.
2. Det genomsnittliga produktpriset är 200 euro.
3. Vi levererar produkter över hela EU, Norge, samt till Balkan regionen.
4. Produkterna kommer att levereras per post, vi transporter också tyngre produkter.
5. Leveranstiden är från en dag upp till två veckor, räknat från den dag då beställningen gjordes.
6. Den minsta volymen som vi levererar är ett 100g kuvert (reservdel), den maximala volymen  för produkter är 2 euro-pallar (hopfällbar bastuenhet). Den genomsnittliga vikten för försändelsen är 20 kg och volymen 0,3 m3.
7. Telefon, faxoch e-post används för att kommunicera med kunden.
8. Dataskydd och konfidentialitet. Alla personuppgifter som lämnas till oss av köparen är strikt konfidentiella. Vi garanterar att denna information inte sprids ut.
9. REGLER FÖR ATT KÖPA ONLINE:


PRODUKT VAL

Välj den produkt som du är intresserad av genom att använda vår elektroniska katalog. Produkterna har en tillgänglig detaljerad information om tekniska egenskaper, bilder, pris och ett jämförelse system. Du kan också titta på resultaten för röstningarna och få feedback från våra köpare om produkten som du är intresserad av.
Om du behöver ytterligare information kan du rådfråga onlinebutiks chefen via telefon eller e-post.

SKICKA BESTÄLLNING

Efter att ha valt den produkt som du vill köpa, trycker du på "Lägg i kundvagnen". Produkten kommer automatiskt att läggas till i din kundvagn. Du kan antingen fortsätta med att skicka beställningen eller återgå till produktkatalogen om du vill beställa något annat. För att kunna fortsätta med att skicka beställningen, välj antal för de produkter som du har valt och tryck på "Kassa"-knappen. Ange den information som behövs på beställningsformuläret och tryck på "Fortsätt till betalning". Onlinebutiks chefen kommer att kontakta dig inom kort för att bekräfta din beställning och leveransdatumet.

BETALNINGSMETOD

Banköverföring eller kreditkort
Efter att din beställning har behandlats kommer onlinebutiks chefen att sända en faktura som skall betalas. Produkterna kommer att levereras efter att fakturan är betald och betalningen har nått vårt bankkonto. Tillsammans med produkterna kommer du att få produkternas följesedel och den ursprungliga fakturan.
Villkor och garanti

1.ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

• Saunainter - det är en butik på nätet;
• Saunainter äger ett eget fysiskt lager där det visade produkterna antingen finns i lager eller skall levereras till lagret inom en period på maximalt två veckor;
• Det finns en tidsfördröjning i Saunainters priser och med produkternas tillgänglighet jämfört med dess fysiska lager;

2. GARANTI

Saunainter ger ett begränsat garanti på alla sålda varor.
Garanti ges för alla varor som säljs till:
• Privatpersoner - 2 år eller mer, beroende på tillverkarens garanti;
• Juridiska personer – garanti av tillverkaren. Det är normalt 1 år från tidpunkten för försäljningen, men det kan vara från 6 månader upp till 3 år beroende på produkten.

3. VILLKOR FÖR KÖP

3.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.1.1 De nuvarande villkoren tillämpas på förbindelserna mellan köpare via webbplatsen Saunainter och företaget InterCom Group AB som äger onlinebutiken Saunainter (hädanefter SÄLJARE).
3.1.2 Utöver de nuvarande villkoren, skall rättsförhållanden som uppkommer vid köp av produkter via Saunainter regleras med lagstiftnings akter för Europeiska unionen.
3.1.3 Säljaren har rätt att ändra och komplettera de nuvarande villkoren. Ändringar i de allmänna villkoren och prislistan skall visas på webbplatsen Saunainter. Ändringar och tillägg till villkoren träder i kraft från den tidpunkt då de publiceras på Saunainters hemsida. När du gör en beställning innan de nya villkoren har trätt i kraft, skall de villkor som gällde vid den faktiska tidpunkten när beställningen görs tillämpas, om inte annat anges i lagen eller i de nuvarande villkoren.
3.1.4 Utbudet av produkter och deras priser ändras utan ett förhands meddelande.
3.1.5 SÄLJAREN har rätt att ge rabatter för en beställning och / eller viss produkt som en del av en säljfrämjande kampanj.
3.1.6 Köpekontraktet och en försäljning anses vara slutförd (träder i kraft) när förskotts betalningen som anges i klausul 3.6. har nått ÄGARENS bankkonto.
3.1.7 I frågor som inte regleras av de nuvarande villkoren, skall parterna följa de lagstiftnings akter som är giltiga i Europeiska unionen.
3.1.8 Tvister om beställningar och inköp som uppstår mellan köpare och säljare skall avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om en överenskommelse inte nås, har parterna rätt att vända sig till domstolarna. För att lösa tvister skall parterna följa gällande lagstiftning i Europeiska unionen.

3.2 TILLGÄNGLIGHET, PRISLISTA OCH BESKRIVNINGAR FÖR PRODUKTBLADEN

3.2.1 Alla priser i Saunainter är i Euro (EUR).
3.2.2 Alla hänvisningar till Saunainters priser inkluderar den mervärdesskatt som gäller i Europeiska unionen.
3.2.3 SÄLJAREN ansvarar för överensstämmelsen för varukoderna på produktbladen med priser.
3.2.4 Säljaren kan inte hållas ansvarig för beskrivningen av produkter och / eller tillförlitligheten för den visuella bilden på produktbladet: produkttillverkare kan ändra specifikationerna utan ett förhands godkännande eller meddelande.
3.2.5 Ändringar i produktkvantiteten som finns tillgängliga för beställning och priserna på produktbladen träder i kraft efter att de publicerats på Saunainters hemsida.
3.2.6 Leveransdatumet skall anges i arbetsdagar på produktbladet.

3.3 SKICKA BESTÄLLNING

3.3.1 Saunainter accepterar beställningar på följande sätt:
• på internet via ett automatiskt online-system för att lämna en beställning;
3.3.2 Att göra en beställning  skall inte utgöra ett beslut för ett avtal om köp och försäljning. Endast utförandet av klausul 3.1.6 utgör ett beslut för ett avtal om köp och försäljning samt skapandet av förpliktelser.

3.4 ANNULLERING AV BESTÄLLNINGEN

3.4.1 Köparen har rätt att på egen hand annullera en beställning som inte har betalats eller leverats genom att välja en relevant status gällande en oriktig beställning i sin profil.
3.4.2 En beställning annulleras automatiskt om dess betalningstid har gått ut:
• Privatpersoner - 7 arbetsdagar;
• Juridiska personer - 10 arbetsdagar.
3.4.3 Om en produkt inte finns i lager och / eller priserna har förändrats, skall klausul 3.12. tillämpas.
3.4.4 Om köparen vill ändra en beställning efter att ha betalat för den, men innan den har levererats, skall klausul 3.12. tillämpas.

3.5 BESTÄLLNINGENS FÖRVERKLIGANDE

3.5.1 En beställning får endast förverkligas efter att förskottsbetalningen har erhållits (se klausul 3.1.6), om inte annat överenskommits med köparen.

3.6 BETALNING FÖR BESTÄLLNINGAR

3.6.1 Möjliga betalningssätt:
• På Saunainters hemsida, genom att använda online banklänkar;
• Banköverföring (baserat på faktura);

3.7 PRODUKT SÄNDNING OCH LEVERANS

3.7.1 Köparen kan välja den leveransmetod som är den mest praktiska för dem:
Vid förverkligandet av en beställning, blir du erbjuden  att välja mellan minst tre olika leveranssätt:
1.Med express försändelse
2.Med ekonomi försändelse
3. Tungt vägande försändelse
För alla leveransmetoder beror antalet dagar för leverans på destinationen.
OBS! Om leveransdatumet har gått över vad som lovats, vänligen kontakta kundtjänst!

3.8 FÖRPACKNING

3.8.1 SÄLJAREN rekommenderar att produktens ursprungliga förpackning sparas om det uppstår behov av garantiservice - vissa tillverkare kräver det. Serienumret eller annan viktig information som krävs för att identifiera produkten får inte avlägsnas från produkten eller dess förpackning.

4. SÄKERHET

4.1 Saunainter är en säker onlinebutik där du kan köpa på ett säkert sätt:
• Säljaren kan inte se inlagd information från bankkort, eftersom kunden överförs till säkra förhållanden på bankernas kortcentrum. Vid betalningen, placeras ägarens bankkorts uppgifter i en databas som finns på kortcentrumets server och information lagras också på en server placerad i kortcentrumet.

5. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

5.1 SÄLJAREN skall vara inriktad på god praxis och följa Personuppgiftslagen:
• Kunden kommer bara att bli tillfrågad om de uppgifter som behövs för att förverkliga beställningen;
• Kunden kommer att meddelas om deras personuppgifter vidarebefordras till  en tredje part;
• Som standard är det överenskommet att leverans informationen förs vidare till kurirfirmor i syfte för att leverera beställningarna.

6. PARTERNAS ANSVAR VID EVENTUELLA AVTALSBROTT

6.1. Parterna är ansvariga mot varandra för direkta materiella skador till den andra parten på grund av deras underlåtenhet eller felaktig tillämpning av villkoren i avtalet.

7. FORCE MAJEURE

7.1. Underlåtenheten föråtaganden som härrör sig from avtalet skall inte utgöra ett avtalsbrott om det har orsakats av force majeure, det vill säga omständighet (er) som varit ytterom parternas kontroll och i enlighet med principen om skälighet kunde inte ha förväntas under omständigheten eller undvika den eller överträffa dess konsekvens vid den tidpunkt då avtalet ingicks. Vanligtvis kan extraordinära naturkrafter, en generalstrejk, mycket störningar i en kommunal enhet på ena partens hemort, krig, en lagstiftande akt som avsevärt försvårar fullgörandet av avtalet, en annan omständighet accepterad av båda parterna som force majeure, skall betraktas som force majeure.
7.2. Den part vars fullföljning av avtalsenliga skyldigheter har blockerats av force majeure, skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om detta.
7.3. Om effekterna av force majeure är tillfälliga, är ett avtalsbrott bara försvarligt under den tid som force majeure hindrade fullgörandet av avtalet. Om längden på force majeure överstiger 60 arbetsdagar, har båda parterna rätt att frånträda avtalet utan ersättningsskyldighet, för att kompensera de skador som den andra den andra parten ådragit sig på grund av detta tillbakadragande.