Bastugalleri
Användare i helhetet
74729
Online-användare
72
Registrerade idag
17
Välj ditt språk:
Bestseller

Det är lätt att bygga en bastu!

Här ges en förenklad beskrivning av bastuns konstruktion och hur du bygger en bastu själv. Några exempel på bastur finns här. Gå in på www.saunainter.com och titta på vårt produktsortiment för att uppfylla dina önskemål. Lista dina val baserat på dessa huvuddelar:

 1. Elektriskt bastuaggregat. Modell (traditionellt eller med ångfunktion), styrsätt (direkt- eller fjärrstyrt), kapacitet, elkabel, värmestenar, montering (vägg- eller golvmonterat).

  Vedeldat bastuaggregat. Modell (eldat från in- eller utsidan av bastun), kapacitet, specifikationer för skorstensanslutningar, skorstenssystem, värmestenar.

 2. Dörr. Modell, storlek, höger- eller vänsterhängd, dörrlister.

 3. Vägg- och takytskikt. Typ av väggbeklädnad,material, mått, fästelement, L-lister.

 4. Lavar. Brädtyp, material, mått eller färdiga lavar.

 5. Tilläggsmaterial. Stommar, räcken, värmeisolering, folie, folietejp.

 6. Belysning. Typ (takmonterad, väggmonterad, LED-list), adapter, elkabel, styrsätt (med RGB färgad belysning).

 7. Tillbehör. Termometer, hink och skopa, doftprodukter, träskydd, MP3-spelare, högtalare.

Fyll varukorgen med de produkter du vill för att se deras pris och leveransvillkor direkt.

Planering

Välj ett torrt och välventilerat utrymme i bostaden eller separat annex för bastun. Bastun ska ha följande mått: ca 2,5 – 3 m3 av total volym per person. Den invändiga takhöjden ska vara 2 100 – 2 300 mm.

Väggar och tak i dessa utrymmen kan vara byggda av stenblock, gipsskivor och/eller träskivor. Golvet kan vara klätt med keramiska plattor. Det ska gärna finnas en golvbrunn.

Läs bruksanvisningen mycket noggrant eller kontakta vår kundsupportkundsupport när du väljer modell av elektriskt och/eller vedeldat bastuaggregat.

Om du väljer ett elektriskt bastuaggregat som värmekälla ska du kontrollera vilken effekt i kW som ditt elnät levererar och vilken typ av matningsspänning som finns, 220 V eller 380 V, enfas eller trefas.

Om du väljer ett vedeldat bastuaggregat som värmekälla ska du kontrollera att det kan anslutas till den befintliga skorstenen eller om det kan byggas en ny skorsten. Kontakta den lokala brandmyndigheten.

I de flesta fall placeras bastuaggregatet i hörnet på samma sida som dörren. Bastudörren måste öppnas utåt.

Gällande elföreskrifter ska följas. Eldragningar och elinstallationer ska utföras av en behörig elektriker. Samtliga arbetsmoment som är förknippade med montering av vedeldade bastuaggregat och skorstenar ska utföras av en behörig fackman.

Använd våra bastudesigntjänster. När du har fyllt i frågeformuläret frågeformuläret får du en ritning och 3D-bild över din bastu inom 4 – 6 dagar.

Om du inte är rädd för byggverktyg och -material och har lite erfarenhet så kommer allt att gå problemfritt! Du kan börja bygga så fort du har valt rätt plats!


Ventilation

En bastu med bra ventilation som medför optimalt luftombyte värms upp snabbt och jämnt. En sådan bastu har längre livslängd. Den blir inte förstörd av rötsvamp eller mögel. Endast en sådan bastu är bra för hälsan.

 • A. Placering av ventilen för inloppsluft. Om bastun har självdrag ska ventilen för inloppsluft monteras nedanför bastuaggregatet.

  A1. Om bastun har artificiell (mekanisk) ventilation ska ventilen monteras ovanför bastuaggregatet, i väggen eller taket. Diametern på ventilationsröret för inloppsluft ska vara 50 – 100 mm. Friskluft ska helst tas in utifrån.

 • B. Placering av ventilen för utloppsluft. Montera ventilen för utloppsluft så långt från bastuaggregatet som möjligt på motsatt vägg och på 250 – 400 mm höjd från golvet. Diametern på röret för utloppsluft ska vara 100 mm och större än diametern på röret för inloppsluft. Vi rekommenderar dig att använda en färdig, rektangulär luftkanal för utloppsluften.

 • C. Det kan även monteras en extra avluftningsventil. När bastun är igång och/eller används måste denna ventil alltid vara stängd. Efter bastubadet kan du låta bastun torka genom att denna ventil öppnas samtidigt som bastudörren lämnas öppen. Bastuventilationens utförande och montering måste kundanpassas i varje specifikt fall utifrån det valda bastuaggregatets specifikationer.


Stomme

Stommen är basen för hela bastun. Den byggs normalt av stomreglar av trä på 45 x 45 mm.

Den kan spikas eller skruvas fast i väggen om väggen är gjord av trä. Om väggarna är ojämna måste det placeras en bit plywood eller vanligt trä under stomregeln.

Stomregeln ska monteras vertikalt på väggen från taket ned till basen. Basen byggs av gipsskivor och kläs med kakelplattor. Basen är 50 – 100 mm hög och sträcker sig runt hela bastun.

 • Fäst stomreglarna ordentligt i väggarna. Avståndet mellan de vertikala reglarna beror på värmeisoleringsmaterialets bredd. Det är normalt 500 mm.

 • De översta, horisontella stomreglarna ska fästas högst upp på de vertikala stomreglarna.

 • Dra samtliga kablar till respektive anordning (elektriskt bastuaggregat, sensorer, belysning, högtalare, o.s.v.).

 • Montera dörren. Dörren ska öppnas utåt i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. Dörren ska monteras med en glipa på 30 – 50 mm mellan dörrens nederdel och golvet för att förbättra luftcirkulationen.


Värmeisolering

Värmeisoleringen av bastun är ett av de avgörande stegen vilket minimerar värmeförluster och maximerar träkonstruktionernas och värmesystemens livslängd.

Om värmeisoleringen är otillräcklig i bastun är fuktigheten i bastun alltid högre. Det gör att träväggarna och trätaket ruttnar vilket medför dålig lukt inuti bastun.

 • Facken mellan de vertikala väggreglarna ska fyllas med 50 mm tjock värmeisolering

 • Värmeisoleringen i taket måste vara minst 100 mm tjock.

 • Taket och väggarna måste isoleras ordentligt. Det får inte finnas tomrum i dem.

 • • Dra samtliga kablar genom värmeisoleringen till respektive anordning (elektriskt bastuaggregat, sensorer, belysning, högtalare, o.s.v.).


Aluminiumfolie

Användning av aluminiumfolie garanterar snabb uppvärmning av bastun och längre kvarhållning av värmen vilket innebär lägre värmekostnader (ISOLERING KAN PÅVERKA).

Aluminiumfolien håller kvar fukten inuti bastun och förhindrar att den tränger in i konstruktionen.

Aluminiumfolien ska monteras med den glansiga sidan vänd utåt. Den sätts fast i stommen med specialbyglar och folietejp.

 • Montera först ett lager aluminiumfolie i taket och vik ned överskottet mot väggen så att folien sluter tätt mot väggytan

 • Klä sedan in bastuväggarna med lager av aluminiumfolie och täta skarvarna mellan lagren med folietejp.

 • Dra samtliga kablar genom aluminiumfolien till respektive anordning (elektriskt bastuaggregat, sensor, belysning, högtalare o.s.v.).

 • Alla mellanrum måste täckas ordentligt med aluminiumfolie och/eller folietejp.


Reglar

Nu är det dags att montera träreglarna för bastuns invändiga konstruktion så att alla upphängda delar (väggbeklädnad, lavar, elektriskt bastuaggregat o.s.v.) kan användas på ett säkert sätt.

 • Montera träreglar för väggbeklädnaden (18 x 45 mm) i stomreglarna under taket

 • Montera sedan samma slags träreglar på de väggmonterade stomreglarna.

 • Bestäm höjden för lavarna och montera träreglar på 45 x 95 mm där du planerar att montera lavarna.

 • Om du planerar att köpa ett väggmonterat, elektriskt bastuaggregat ska först kortlingen (A) fästas i väggen till skruvarna för upphängning av bastuaggregatet. Du kan använda en enkel plywoodskiva som i figuren.


Väggbeklädnad

Bestäm vilka egenskaper och vilket utseende beklädnaden ska ha innan den monteras i bastun. Bastuns utseende är beroende av hur beklädnaden monteras. Den kan monteras vertikalt eller horisontellt.

Reglarna måste monteras horisontellt om beklädnaden monteras vertikalt. Vid horisontell montering gäller det omvända.

 • Börja med att montera beklädnaden i taket. Fäst beklädnaden i träreglarna i taket med speciella fastspikade fästklämmor.

 • Montera sedan beklädnaden på väggarna.

 • Lämna en liten spalt på 3 – 5 mm hela vägen mellan överkanten på väggbeklädnaden och taket för luftcirkulation inuti konstruktionen.

 • Borra hål i beklädnaden och dra samtliga kablar genom hålen till respektive anordning (elektriskt bastuaggregat, sensor, belysning, högtalare o.s.v.).


Tillbehör


Lavar

Valet av lavarnas form och material avgör bastuns ergonomi och design. Lavarnas storlek måste beräknas utifrån det förväntade antalet personer som kommer att använda bastun samtidigt. Överväg också på vilket sätt laven kommer att användas: i liggande, halvliggande eller sittande ställning.

Den övre laven behöve vara 600 mm bred för att vara bekväm att sitta eller ligga på. Den nedre laven behöver vara 300 – 400 mm bred.

Det behövs ett ca 300 mm brett ryggstöd av trä för att kunna sitta bekvämt. Det ska monteras på 250 mm höjd från den övre laven.

Den flyttbara laven byggs av samma material som övriga lavar på 200 – 300 mm höjd från golvet.


Bastuaggregat

Gällande elföreskrifter ska följas. Eldragningar och elinstallationer ska utföras av en behörig elektriker. Samtliga arbetsmoment som är förknippade med montering av vedeldade bastuaggregat och skorstenar ska utföras av en behörig fackman.

 • Montera och anslut det elektriska eller vedeldade bastuaggregatet enligt bruksanvisningen.

 • Montera vid behov ett skydd för bastuaggregatet.

 • Värm upp bastuaggregatet första gången för att ta bort eventuella rester av skyddsmedel och smörjmedel som kan ha stänkt på bastuaggregatet vid olika tillverkningsstadier. De kan orsaka dålig lukt eller t.o.m. rökutveckling.

 • Vädra bastun ordentligt. Det avrådes från att använda bastun i samband med den första uppvärmningen p.g.a. av den dåliga lukten.

Kontakta gärna vår kunniga personal om du har några frågor.


Beräknat pris och produktval

Beräknat pris på byggsmaterial för bastu: från 2500 EUR. Bastumåttar: 2000 x 2000 x 2200mm.

Produktval:

Produktnamn Mängd
TALL TRÄRAM 45 x 45 30 pcs
TALL TRÄRAM 45 x 95 6 pcs
TALL TRÄRAM 18 x 45 36 pcs
ROCK WOOL 50mm (9.5m2) 2 packs
ROCK WOOL 100mm (5.5m2) 1 pack
ALUMINIUM PAPPER B:1,25m / L:24 m / 30 m2 1 pcs
ALUMINIUMTEJP 50m 1 pcs
TALLRIKSVENTIL Ø - 100 MM 2 pcs
VENTILATION RÖR SPLITTER 1 pcs
ALUMINIUM KORRUGERAT RÖR 1 pcs
VENTILATION TELESCOPICRÖR 1 pcs
AD STANDART SAUNAÖRR, 7x20, BRONZE, ASP 1 pcs
BASTUPANEL, ASP 12x80, 2100mm 100 pcs
BASTUPANEL, ASP 12x80, 1500mm 30 pcs
BASTUPANEL, ASP 12x80, 2400mm 30 pcs
BASTULAV, AL 28x90mm, 2100mm 30 pcs
HARVIA CILINDRO PC90 1 pcs
BASTU STENAR 5 packs
SILIKONKABEL 5x2.5 2 m
LAMPA FÖR BASTU 2 pcs
BASTU LAMPSKÄRM 2 pcs
HÖRNLISTER, 28 X 28 VA, ASP 4 pcs
HÖRNLISTER, 14 X 30 SI, ASP 5 pcs
HARVIA PARAFFINOLJA 1 pcs
SUPI SAUNASUOJA 2 pcs